Miksi kalibroida?

Kalibrointi

Kalibrointi on tarpeen, jotta voidaan olla varmoja mittaustulosten paikkansapitävyydestä. Mittalaitteen antamia tuloksia verrataan tunnettuihin referensseihin ja saatu tulos dokumentoidaan. Tämä auttaa sinua suorittamaan laadukkaita mittauksia sekä tekemään oikeita päätöksiä.

Kaksi kalibroinnin yhteydessä mainittavaa termiä ovat mittausepävarmuus sekä jäljitettävyys. Monet kalibrointia koskevat standardit esittävät tänä päivänä vaatimuksia näiden suhteen.

Kuinka usein kalibrointi tulisi suorittaa?

Tarpeeksi usein, jotta voidaan olla varmoja siitä, että kalibrointien välillä suoritettavat mittaukset pysyvät määritettyjen mittausepävarmuusvaatimusten sisäpuolella. Päivittäin käytössä oleva mittalaite tulle kalibroida useammin verrattuna vähäisessä käytössä olevaan laitteeseen. Mikäli laite vaikuttaa vakaalta useamman kalibroinnin jälkeen, voidaan kalibrointiväliä pidentää.

Mittausepävarmuus

Saatuihin mittausarvoihin vaikutta monta eri tekijää, kuten esimerkiksi mittausolosuhteet ja ympäristö, mittauksia suorittava henkilö sekä laitteen suorituskyky.

CA Mätsystem pyrkii parhaansa mukaan ottamaan huomioon mahdollisimman monta tekijää ja suorittaa myös vertailumittauksia muiden laboratorioiden kanssa. Mittausepävarmuus ilmoitetaan akkreditoidun kalibroinnin yhteydessä saadussa kalibrointisertifikaatissa.

Jäljitettävyys

Mitä on jäljitettävyys? Jotta kalibrointi olisi jäljitettävissä, tulee ilmoitetusta, kalibroinnin yhteydessä käytetystä referenssistä (yleensä kansallinen tai kansainvälinen mittanormaali) olla tietoa saatavilla.

Eli, kalibroinnin suorittavan laboratorion tulee kuulua laboratorioketjuun, jonka huipulla sijaitsee kansainvälinen, määritetty mittanormaali.

CA Mätsystem vertailee kalibrointituloksiaan (voima ja momentti) mm. RISE – Research Institutes of Sweden -tutkimusinstituutin kanssa, mikä on valittu voiman ja momentin valtakunnalliseksi mittauspaikaksi hallituksen toimesta. Tämä merkitsee sitä, että lähetämme laitteiden kalibroinnissa käytettävän välineistön RISE:lle tarkistettavaksi. RISE vertaa vuorostaan käyttämäänsä valtakunnallista mittauspaikkaa kansainväliseen normaaliin varmistaakseen, että valtakunnallinen normaali on oikein

Jäljitettävyys ilmoitetaan kalibrointisertifikaatissa.